הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

דמי הקמה

דמי ההקמה, שהינם תשלומי פיתוח למים וביוב אשר החליפו את היטלי המים והביוב, יוטלו על סך כל שטחי הבנייה המחושבים לפי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992, למעט שטחי מרתף חנייה כאשר אין חיוב בגין הקרקע.

"מרתף חנייה" מוגדר לעניין זה כחלק מבניין, שהחלל שבין רצפתו לתחתית תקרתו נמצא כולו או חלקו מתחת למפלס פני הקרקע המתוכננים או פני הרחוב לאורך יותר מפאה אחת של החלל, שיועד, לפי בקשה להיתר שאושרה, למרתף לחניית כלי רכב.

החישוב של תשלום דמי ההקמה יבוצע בהכפלת שטח הבנייה בנכס בתעריף דמי ההקמה הרלבנטי כפי שנקבע בכללי תאגידי מים וביוב בנושא דמי הקמה.

בכללים יש תעריף דמי הקמה למ"ר לנכס שאינו בנוי בצפיפות נמוכה ותעריף לנכס הבנוי בצפיפות נמוכה:

"נכס" מוגדר כ-" לרבות מגרש כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה;"

"נכס הבנוי בצפיפות נמוכה" מוגדר  כנכס שייעודו מגורים ששיעור הבנייה המותר בו, לפי בקשה להיתר שאושרה, הוא עד חמש יחידות דיור לדונם.

מבנה מגורים הכולל מעל 5 יחידות דיור לדונם, לרבות מבנה תעשייה, מסחר ומבנה ציבורי מוגדרים בכללים כ"נכס שאינו בנוי בצפיפות נמוכה".

דמי הקמה